AVG Sterck Financiële Dienstverlening.

AVG
Om de taak als bewindvoerder uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en indien noodzakelijk delen met derden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als persoon. Sterck Financiële Zorgverlening hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden, met uitsluiting van wettelijke verplichtingen, alleen verwerkt voor het uitvoeren van de werkzaamheden die in overeenstemming zijn met het uitgesproken bewind. Namelijk het behartigen van uw financiën en alles wat daaruit voortvloeit. Sterck Financiële Zorgverlening legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter voor de uitgevoerde werkzaamheden.

De volgende gegevens worden verwerkt:
• NAW gegevens en overige persoonsgegevens
• Inkomens- en uitgavegegevens
• Schuldenoverzichten
• Bankrekeningnummers, transacties en informatie over andere bankproducten
• Belasting- en toeslaggegevens
• Verzekeringsoverzichten en polissen
• Informatie over uw burgerlijke staat en woonsituatie
• Informatie over uw fysieke en mentale gezondheid

Delen van uw persoonsgegevens
In de praktijk verwerken wij uw gegevens om te communiceren met derden zoals bijvoorbeeld de overheid, gemeentes, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, banken, verzekeraars en schuldeisers. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt uiterst zorgvuldig en alleen als dit noodzakelijk is. Daarbij verstrekken wij enkel de gegevens die van belang zijn.

Herkomst van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden op diverse manieren geraadpleegd en verzameld. U heeft deze persoonsgegevens zelf verstrekt en/of u heeft toestemming verleend om deze informatie via instanties te raadplegen en indien nodig te verzamelen. Daarbij heeft uw bewindvoerder door middel van het uitgesproken bewind en de beschikking, het recht om persoonsgegevens op te vragen.

Geheimhouding
Uw bewindvoerder en iedereen die onder zijn/haar gezag werkzaamheden voor u verricht en daardoor toegang heeft tot uw persoonsgegevens, is verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, heeft Sterck Financiële Zorgverlening verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen. Deze maatregelen voorkomen:
• Ongeoorloofde toegang en gebruik
• Ongeoorloofde wijziging
• Onbedoelde vernietiging en verlies

Uw persoonsgegevens worden versleuteld bewaard. Sterck Financiële Zorgverlening heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met derden die persoonsgegevens verwerken.

Uw privacy rechten
U heeft recht op het inzien van uw persoonsgegevens en deze op verzoek te corrigeren en te verwijderen. U kunt ook een verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Met een schriftelijk verzoek kunt u ons verzoeken om een overzicht aan te bieden van welke persoonsgegeven wij hebben verzameld en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. U kunt naar aanleiding hiervan een verzoek indienen tot correctie/verzet/verwijdering. U dient hierbij wel in ogenschouw te nemen dat het verwerken van uw persoonsgegevens in veel gevallen noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u binnen 14 dagen een reactie.

U kunt uw verzoek sturen naar Sterck Financiële Zorgverlening, Postbus 37, 4850 AA te Ulvenhout onder vermelding van ‘Verzoek tot Inzage/Correctie/Verzet/Verwijdering’.

Klachtenregeling
Als u van mening bent dat uw privacy rechten niet worden nageleefd, dan kunt u zich wenden tot:
• uw bewindvoerder
• de rechtbank
• de Autoriteit Persoonsgegevens