BESCHERMINGSBEWIND

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. De kantonrechter kan een meerderjarig persoon die (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar financiële zaken te regelen onder beschermingsbewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren. Redenen voor beschermingsbewind zijn: het hebben van problematische schulden, verkwisting, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Wie kan het beschermingsbewind aanvragen?

Verschillende mensen kunnen verzoeken om het bewind in te stellen. Zoals bijvoorbeeld:

De betrokkene zelf;
Zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;
Zijn familie;
Zijn voogd, curator of mentor.

Wie kan er bewindvoerder worden?

Er kunnen verschillende personen benoemd worden als bewindvoerder. Zo kan een familielid of een betrokkene de beschermingsbewindvoerder worden maar ook een bewindvoerder van een professionele organisatie zoals Sterck Financiele Zorgverlening.

Wat u kunt verwachten van Sterck Financiele Zorgverlening

Als u wilt dat Sterck Financiele Zorgverlening het beschermingsbewind gaat uitvoeren verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen. Er kan dan een intake gesprek worden ingepland om kennis te maken en om informatie over het bewind te geven. Als een bewindvoerder van Sterck Financiele Zorgverlening wordt benoemd tot uw beschermingsbewindvoerder kunt u verwachten dat de bewindvoerder onder andere de volgende werkzaamheden voor u verricht:

 • Helpen aanvragen van het beschermingsbewind;
 • Helpen aanvragen van een uitkering;
 • Maandbegroting opstellen;
 • Declaratie van ziektekosten;
 • Aanvragen/wijzigen toeslagen van de Belastingdienst;
 • Aanvragen bijzondere bijstand;
 • Aanvragen van benodigde verzekeringen;
 • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;
 • Het verzorgen van een belastingaangifte box 1;
 • Het in kaart brengen van eventuele schulden;
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast;
 • Het aanvragen van schuldhulpverlening en begeleiden van een schuldregeling indien de schulden problematisch zijn;
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.

Let op: Beschermingsbewind is geen maatregel waardoor uw schulden worden gesaneerd. Wat wij wel kunnen is uw beslagvrijevoet bewaken en een reële en eerlijke inschatting geven van de kansen en mogelijkheden op het gebied van sanering. Wij kunnen een schuldsaneringstraject opstarten maar hier zijn extra kosten aan verbonden. Tevens kunnen wij u begeleiden naar en tijdens een (gratis) schuldhulpverleningstraject via de gemeente. Stabilisatie van de financiële situatie is hierin altijd eerste prioriteit.

Wat is nodig voor het aanvragen van beschermingsbewind?

Voor de aanvraag van het beschermingsbewind zijn de volgende stukken nodig:

 • Kopie legitimatie (paspoort/identiteitskaart);
 • Indien mogelijk: een schriftelijke verklaring van bijvoorbeeld een hulpverlener of familielid waarom het beschermingsbewind nodig is.
 • Als er meerderjarige familie is van de cliënt, dienen deze familieleden akkoord te gaan met het beschermingsbewind.

Hierover kan de bewindvoerder u meer vertellen.

Kosten van het beschermingsbewind

De kosten van het beschermingsbewind worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het betreft tarieven die landelijk worden gehanteerd. U kunt deze terugvinden onder het tabje ‘tarieven’.